รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 3 1
รวม 6