รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 9 1
รวม 9