รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
4 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
5 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
9 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
14 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 2 1
รวม 25