รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
4 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
รวม 10