รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
3 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
รวม 5