รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
9 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 3 1
10 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
11 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 2 1
12 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
13 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
14 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 3 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
16 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 3 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
18 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
19 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 3 1
20 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
22 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 6 2
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
24 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
25 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
26 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
27 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
28 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 3 1
29 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 9 3
รวม 67