รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 4 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 2 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 7 3
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
13 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 3 1
14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
15 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 6 2
16 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 2 1
17 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 4 2
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
20 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
21 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
22 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 3 1
23 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 2 1
24 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 11 4
25 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
26 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 2 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
28 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
29 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 4 1
30 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
31 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
32 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
33 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 3 1
34 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
35 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 4 2
36 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 3 1
37 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
38 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
39 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
40 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
41 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
42 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 10 3
43 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวส. 2 1
รวม 128