รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 4 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 3 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
8 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 5 2
9 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
11 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 2 1
12 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
13 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
15 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
16 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
17 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 3 1
18 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 2 1
19 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
20 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
21 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
22 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
23 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 3 1
24 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
25 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
26 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
27 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
28 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
29 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
30 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
31 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
32 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
33 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
34 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 3 1
35 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
36 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
37 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
38 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 2 1
39 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 3 1
40 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
41 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 3 1
42 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 3 1
43 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 12 4
44 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
รวม 121