รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
รวม 12