รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 3 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
9 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 3 1
10 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
11 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 3 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
13 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 2 1
14 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
15 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
16 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
19 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
20 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 3 1
21 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
22 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
24 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
25 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 57