รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 3 1
2 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 4 1
3 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 12 3
4 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 5 1
5 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 17 4
6 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 4 1
รวม 45