รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 6