รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 4 1
รวม 9