รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
3 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
9 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
10 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
11 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
12 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
14 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
15 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
16 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
19 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
20 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
รวม 37