รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 4 2
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
รวม 9