รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
4 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
13 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
รวม 26