รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
11 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 2 1
รวม 20