รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 2 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 2 1
6 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 2 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
8 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
9 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 2 1
10 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 7 3
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
13 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 2 1
14 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 2 1
15 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
16 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 2 1
17 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
19 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 2 1
20 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
รวม 42