รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 2 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 2 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 2 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
9 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 4 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
14 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
15 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
16 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
17 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
19 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 3 1
รวม 44