รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
4 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
8 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
11 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
13 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
14 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
รวม 22