รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
2 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
รวม 4