รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 31 11
2 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 35 16
3 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
4 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 12 5
5 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
6 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 27 9
7 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 31 15
8 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 2 1
9 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 4 2
10 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
11 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 3 1
รวม 152