รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 3 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 6 2
5 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
9 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
11 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
12 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 3 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
15 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 4 2
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
รวม 46