รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
3 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
8 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 19