รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
7 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 2 1
รวม 15