รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 4 1
2 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 10