รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 2
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 5 1
12 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 3 1
13 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
17 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 2
18 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 6 2
19 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
20 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 5 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 2 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
รวม 61