รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 4 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 8