รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 2 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 3 1
9 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 4 2
10 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
14 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 3 1
15 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
16 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 2 1
17 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
18 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 2 1
19 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 2 1
20 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
21 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
22 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
23 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
24 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 2 1
25 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
26 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
27 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
รวม 59