รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 3 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
12 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
16 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 2 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 3 1
19 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 3 1
20 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 6 2
21 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
22 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 4 1
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 3 1
24 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
25 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 4 1
27 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
28 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
29 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
30 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 3 1
31 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 4 1
32 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 3 1
33 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
34 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 4 2
35 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
36 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
37 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 3 1
38 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
39 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 4 1
40 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 4 2
41 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 6 2
รวม 121