รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
8 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
9 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 15 4
10 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
13 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 4 1
รวม 43