รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 5 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. 3 1
9 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 2 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
12 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
13 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 3 1
14 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 3 1
15 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
16 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
19 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 2 1
20 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
22 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
23 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 8 3
24 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
25 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
27 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
28 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 2 1
29 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 4 2
รวม 68