รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 4 1
2 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 5 1
รวม 11