รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 4 2
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 15