รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
3 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
6 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 12 4
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
13 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 4 2
14 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 41