รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเชี่ยน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
7 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 12