รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 3 1
4 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 6