รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
4 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 5