รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอริยะธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
3 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
4 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 10