รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 2 1
รวม 2