รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
13 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
14 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 2 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
16 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 24