รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
7 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
8 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 5 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 21