รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 4 2
3 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
รวม 15