รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
5 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
7 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 3 1
8 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
10 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 3 1
รวม 15