รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
8 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 3 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
10 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
11 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
12 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
13 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 21