รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
รวม 4