รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
รวม 6