รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 2 1
2 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
3 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
4 ทักษะการจัดเลี้ยง ปวส. 3 1
5 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
รวม 13