รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 13