รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
13 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 18